π. Anthony Bloom, Γαλλία: Ἀδιόρατες μεταστροφές

http://franceofmyheart.wordpress.com

FRANCE OF MY HEART

π. Anthony Bloom, Γαλλία: Ἀδιόρατες μεταστροφές

Μας αναφέρει ο π. Anthony Bloom:

«Τήν περίοδο κατά τήν ὁποία δίδασκα στό ρωσικό λύκειο στό Παρίσι, θυμᾶμαι ὅτι μία μέρα καί κατά τή διάρκεια τοῦ μαθήματος μία μικρή κοπέλλα, περίπου 14 ἐτῶν ἔκλαιγε ἀδιάκοπα. Ὅταν βγῆκε ἀπ’ τήν τάξι, στεκόμουνα στήν πόρτα. Τή σταμάτησα καί τῆς εἶπα: “Νά μήν ἀφεθῆς ποτέ στήν ἀπελπισία!”.

Συνέχισε τό δρόμο της. Δέν γνώριζα τί ἀποτέλεσμα θά μποροῦσε νά εἶχε φέρει ἐκεῖνος ὁ λόγος. Γιά μένα, ὅμως, εἶχε τεράστια σημασία, γιατί πιστεύω στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σέ παρόμοιες περιπτώσεις. Εἴκοσι χρόνια ἀργότερα μέ ξαναβρῆκε καί μοῦ ἔγραψε ἕνα γράμμα, γιά νά μοῦ πῆ ὅτι ἐκεῖνος ὁ λόγος τότε τῆς εἶχε δώσει τή δύναμι νά ζήση, τῆς εἶχε χαρίσει ἐλπίδα γιά τό μέλλον, τό μέλλον πού ξανοίχθηκε μπροστά της, κι αὐτή κατάφερε ν’ ἀνακτήση τό ἠθικό της. Ἐκεῖνο τόν καιρό, εἶχα προφέρει μόνο μιά γλυκειά φράσι, πού βγῆκε ἀπ’ τό βάθος τοῦ βιώματός μου καί τῆς παιδείας τήν ὁποία μοῦ εἶχε δώσει ὁ Χριστός, σέ μιά μικρή πτωχή κοπέλλα πού ἔκλαιγε. Κι αὐτή ἡ φράσι εἶχε προκαλέσει μέσα της μιά σαφῶς σπουδαία μεταβολή».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Θεός Ἐφανερώθη – Ἀπό τόν Ἀθεϊσμό στό Χριστό

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2011

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Advertisements

France currently home to 500-700,000 Orthodox Christians and growing

http://franceofmyheart.wordpress.com

https://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

FRANCE OF MY HEART

France currently home

to 500-700,000 Orthodox Christians and growing

Source:

http://orthochristian.com

http://orthochristian.com/105307.html

ORTHODOX CHRISTIANITY

The Handbook of the Orthodox Church has been published in France, providing comprehensive information and practical information about Orthodox life in France. It presents a detailed map showing the location of all Orthodox parishes, monasteries, and dioceses in France by region, and provides information about Orthodox bishops (members of the Association of Orthodox Bishops), priests, and deacons, and also about Continue reading “France currently home to 500-700,000 Orthodox Christians and growing”

Saint New Martyr Jose Munoz-Cortez from Chile & Canada who martyred in Athens, Greece (+1997) & the miracle Hawaii’s Icon of Holy Virgin Mary ╰⊰¸¸.•¨* From Roman Catholicism to Orthodoxy

http:/americaofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

Saint New Martyr Jose Munoz-Cortez

from Chile & Canada who martyred in Athens, Greece (+1997)

& the miracle Hawaii’s Icon of Holy Virgin Mary

╰⊰¸¸.•¨*

From Roman Catholicism to Orthodoxy

Grave of St Martyr Jose (Joseph) Muñoz-Cortes 

in Holy Trinity cemetery, Jordanville, N. York, USA

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Saint Jose (Joseph) Muñoz-Cortes (13 May 1948, Santiago, Chile – 30/31 October 1997, Athens, Greece) was an Orthodox man, the keeper of the Iveron Icon of Montreal (Hawaii’s miracle Icon).

Jose was born in Chile into a pious Roman Catholic family of Spanish descent. He was a boy of twelve when he became acquainted with Archbishop Leontius (Filippovich) and under his influence José was baptized into the Russian Orthodox Church Outside Russia two years later, with his mother’s consent.

A talented artist, he secured a job teaching art at the University of Montreal, and began studying iconography. In the summer of 1982, Brother Joseph went Continue reading “Saint New Martyr Jose Munoz-Cortez from Chile & Canada who martyred in Athens, Greece (+1997) & the miracle Hawaii’s Icon of Holy Virgin Mary ╰⊰¸¸.•¨* From Roman Catholicism to Orthodoxy”

Ένας Κινέζος στο Πεκίνο κάνει το Σταυρό του Ορθόδοξα

http://orthodox-heart.blogspot.com

http://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

ORTHODOX HEART

Ένας Κινέζος στο Πεκίνο κάνει το Σταυρό του Ορθόδοξα

«Ἕνας Ὀρθόδοξος Κληρικός, πού προΐσταται τῆς ἱεραποστολῆς μιᾶς γειτονικῆς μέ τήν Κίνα χώρας, μοῦ διηγήθηκε τήν παρακάτω θαυμαστή ἱστορία: Βρισκόταν στό Πεκίνο καί κάποια στιγμή βρέθηκε σ᾽ ἕνα μεγάλο κτήριο. Πῆρε τό ἀσανσέρ, γιά ν᾽ ἀνεβῆ ἐκεῖ ὅπου ἤθελε. Μέσα στήν καμπίνα ἦταν μόνο αὐτός κι ἕνας ἄλλος ἄγνωστος Κινέζος. Φυσικά ὁ κληρικός φοροῦσε τά ράσα του καί διατηροῦσε, βέβαια, καί μεγάλη κάτασπρη γενειάδα. Μόλις τό ἀσανσέρ ἄρχισε ν᾽ ἀνεβαίνη, εἶδε μέ ἔκπληξι ἀλλά καί μεγάλη συγκίνησι τόν Κινέζο νά σταυροκοπιέται ὀρθόδοξα. Σέ ἐρώτησί του, ἄν εἶναι ὀρθόδοξος, ὁ Κινέζος ἀπάντησε καταφατικά μέ μιά κίνησι τῆς κεφαλῆς κι ἔσπευσε νά ἐγκαταλείψη τό ἀσανσέρ στήν πρώτη στάσι, πρίν μποῦν κι ἄλλα ἄτομα».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

Τό δικό μας Holywood (=Ἱερό Ξύλο)

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2011

中華基督正教會在大陸走向自治 – The Eastern Orthodox Church of China is moving towards autonomy on the mainland ╰⊰¸¸.•¨* Chinese

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

http://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

COMING HOME – ORTHODOXY

garganta-nebulosa

中華基督正教會在大陸走向自治

The Eastern Orthodox Church of China is moving

towards autonomy on the mainland

http://orthodoxchurch.tw

俄羅斯神聖主教議會在一九四五年十二月二十七日的第三十一號決議中聲明:自一九四五年十月二十六日起,哈爾濱教區的教會聖統——包括總主教,主教,修士大司祭,朝鮮傳教團的首腦,各級神職人員以及平信徒——應當歸屬俄羅斯正教會。中國和朝鮮被組建為一個完整的跨國都主教轄區,命名為“哈爾濱及東亞都主教區”。奈斯多爾總主教被任命為這個都主教區的臨時監管。在一九四六年六月十一日的第六百六十四號牧首​​敕令中,這個都主教區被東亞督主教區(這是一個聯合了數個教區,並享有某些特定的自治權的轄區)所取代。奈斯多爾總主教被指派為牧首的特派督察(督主教),並被提升為哈爾濱及全滿洲都主教。俄羅斯傳教團則直屬於莫斯科牧首區聖統管轄。

一九四六年十月二十二日,神聖主教議會決定任命北京總主教維克多·斯維亞金為俄羅斯中國傳道團的首腦,並飭令在教區事務上,他應當歸屬於督主教區聖統管轄,在傳教事務上則應服從督主 Continue reading “中華基督正教會在大陸走向自治 – The Eastern Orthodox Church of China is moving towards autonomy on the mainland ╰⊰¸¸.•¨* Chinese”

A very high-ranking European man about Protestantism, Roman-Catholicism & Orthodoxy

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

A very high-ranking European man

about Protestantism, Roman-Catholicism & Orthodoxy

Fr. Athanasios Simonopetritis (from the Monastery of Simonos Petra Monastery, Holy Mount Athos, Greece) says:

Last year came to our monastery a very high-ranking European man. We chatted with cordiality. Eventually, I asked him: “Welcome! Why did you come to us, ordinary monks, you, a famous man, at moment we are not anything great…”.

He replied disarmingly: “Father, you may not be something great, as you say. However, you live in a great space and you have a great treasure, Orthodoxy!”.

I deliberately insisted on the same pace, saying: “What can a so prominent man wait by Orthodoxy?”

In the debate were four or five fathers. He looked into our eyes one by one and said: “Listen Fathers, I will confess you something: Today both ways of expression of Christianity are in intractable, we have been tired with them. Both Roman-Catholicism with legalistic spirit and Protestantism with the hard logic crushed us. We want heart and freedom! These elements are in Orthodoxy. Perhaps you don’t understand. However, we understand very well”

Source:

http://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com

EX 2X2 LETTERS FROM GREECE