Ο κ. Εβραΐνωφ διηγείται την μεταστροφή τού πατέρα του από τόν Ιουδαϊσμό στην Ορθοδοξία

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

Ο κ. Εβραΐνωφ διηγείται την μεταστροφή τού πατέρα του

από τόν Ιουδαϊσμό στην Ορθοδοξία

Ὁ κ. Ἑβραΐνωφ διηγεῖται τήν μεταστροφή τοῦ πατέρα του ἀπ᾽ τόν Ἰουδαϊσμό στήν Ὀρθοδοξία:

​«Ὁ πατέρας μου ἦταν καθαρόαιμος Ἑβραῖος. Εἶχε γεννηθῆ στό ​Σκλόβ τῆς Λευκορωσίας καί ἔτρεφε μίσος γιά τούς Χριστιανούς. Ρατσιστής, ὄνομα καί πράμα. Ἀπό μικρό παιδί προετοιμαζόταν νά γίνη ραββίνος. Καί γι᾽ αὐτό σπούδαζε καί μελετοῦσε σκληρά νά μάθη καλά τά μυστικά τῆς Ἰουδαϊκῆς πίστεως. Ἀκόμη, ἔψαχνε καί ὅλες τίς παραδόσεις τῆς φυλῆς μας, γιά νά μάθη κάθε τί πού στρεφόταν ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς πίστεως.​ ​Ἦταν φανατικός καί ἀδιάλλακτος ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Ὅπως ἦταν μικρός ὁ Ἀπ. Παῦλος.

Μία μέρα, λοιπόν, ἔτυχε νά περάση μέσα ἀπό ἕνα Χριστιανικό νεκροταφεῖο, μέ σταυρούς.​ ​Καί κοιτάξτε τώρα νά δῆτε τί οἰκονομεῖ ὁ Θεός! Τήν ὥρα, λοιπόν, πού περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ ἕνα ἀνθρώπινο κρανίο ἦρθε καί μπλέχτηκε στά πόδια του. Δέν τό εἶδε. Σάστισε, λοιπόν. Φαίνεται ὅτι τό εἶχαν ξεθάψει ἐκεῖνες τίς μέρες καί τό εἶχαν ἀφήσει προσωρινά ἐκεῖ στά χόρτα μέσα. Εἶχε μάλιστα ἀκόμη, ἐπάνω του καί τό κάτω τό σαγόνι καί τά μεγάλα δόντια του τοῦ ἔδιναν μία ἀπαίσια ὄψι, καί ἐμφάνισι.

Λοιπόν, αὐτός θυμωμένος στήν ἀρχή, τό κλώτσησε ἄγρια ἀλλά ὕστερα τό ἔφτυσε κιόλας.​ ​Καί σάν νά μήν ἔφταναν αὐτά τό ἁρπάζει μέ νεῦρα καί τό παλουκώνει σ᾽ ἕνα παλούκι ἔτσι ὅπως παλουκώνουν κάποτε διάφορα κρανία ζώων, γιά νά φοβοῦνται τά πουλιά καί νά μήν τρῶνε τίς σοδιές. Τά σκιάχτρα! που λέμε. Ἀλλά δέστε τώρα, τί ἔπαθε ὁ ἄνθρωπος!

Τή νύκτα ἐκεῖ μέσα στόν καλό ὕπνο πού λένε, παρουσιάζεται σέ ὄνειρο ἕνας ἐντελῶς ἄγνωστος καί ἄρχισε μέ παράπονο νά τόν ἐλέγχη καί νά τόν μαλώνη καί νά τοῦ λέη:​ ​“Πῶς τόλμησε​ς​ καί ἀσέβησες πάνω στά κόκκαλα ἑνός Χριστιανοῦ! Πάνω στό κρανίο μου! Ἐγώ εἶμαι ἕνας Χριστιανός, ἐνῶ ἐσύ εἶσαι ἕνας δεδηλωμένος ἐχθρός τοῦ Χριστοῦ!”.

Τό φάντασμα αὐτό παρουσιάσθηκε πολλές φορές τίς νύκτες, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νά χάση τόν ὕπνο του.​ Συνέβη νά τό μάθη ἕνας φίλος του ἔμπορος, πού ἦταν, ὅμως, Χριστιανός.

​Ο πατέρας μου δέν ἦταν κανένας τυχαῖος. Ἦταν σπουδασμένος Ἑβραῖος καί δέν ἦταν καθόλου εὔκολο νά ἀρνηθῆ τή θρησκεία του. Νά παραδεχθῆ κάτι τέτοιο, ἦταν δύσκολο. Ἀλλά κάτω ἀπ᾽ τήν πίεσι τῆς πραγματικότητος ὁ ἄνθρωπος ἀναγκάσθηκε νά πῆ:​ ​“Θά κάνω ὅ,τι μοῦ πῆς, ἀρκεῖ νά μέ βεβαιώσης ὅτι θά ἀπαλλαγῶ ἀπ᾽ τό μαρτύριο αὐτό τοῦ φαντάσματος πού μέ βασανίζει”.

Ὁ Χριστιανός ἔμπορος ὅταν ἄκουσε αὐτή τή δήλωσι τοῦ πατέρα μου χάρηκε καί ἔκανε αἴτησι πρός τόν Ἐπίσκοπο, γιά νά τόν δεχθῆ πρῶτα ὡς κατηχούμενο καί μετά νά βαπτισθῆ ὡς Χριστιανός.

Παρά τίς ὅποιες προφανεῖς δυσκολίες πού εἶχε ὁ πατέρας μου, ἡ αἴτησι​ ​συντάχθηκε καί τελικά τήν ὑπέγραψε.​ ​Δύσκολη ἀπόφασι ἀλλά τήν πῆρε.​ ​Καί τότε τό θαῦμα ἔγινε! Μόλις τήν ὑπόγραψε τήν αἴτησι ἀπό ἐκείνη τή νύκτα τό φάντασμα ἐξαφανίσθηκε καί τό πιό σπουδαῖο δέν ξαναφάνηκε. Καταχάρηκε ὁ πατέρας μου. Ἠρέμησε. Ξανάρθε ἡ ὑγεία του.

Ἡ χαρά, λοιπόν, πού τόν κατέλαβε ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε αἰσθάνθηκε νά τόν κυριεύη ἡ νέα του πίστι πρός τό Χριστό. Πῆγε, τότε, ὁ ἴδιος αὐτοπροσώπως στό Δεσπότη, γιά νά τοῦ ἐξομολογηθῆ τά πάντα καί τοῦ ἐξέφρασε τή μεγάλη του ἐπιθυμία νά βαπτισθῆ καί νά γίνη Ὀρθόδοξος.​ ​Καί ἀφοῦ πῆρε τήν ἔγκρισί του, ἄρχισε νά μαθαίνει τά Ὀρθόδοξα δόγματα μέ μεγάλη προθυμία.

Ἀφοῦ, λοιπόν, βαπτίσθηκε ἔφυγε ἀπ᾽ τό περιβάλλον ἐκεῖνο καί ἦρθε ἕνας καινούργιος ἄνθρωπος. Ἔζησε μία καινούργια ζωή ἥσυχη καί ἁγία, κάνοντας καλωσύνες καί βοηθώντας πτωχούς καί ἀπόρους.

Κι ἐμένα μέ δίδαξε νά ζήσω κατά Χριστόν καί μοῦ ἀνέλυε τίς διαφορές καί τήν ἀνωτερότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Λίγο πρίν πεθάνη μοῦ ἔδωσε πολύτιμες συμβουλές. Τέλος μοῦ ἔδωσε τήν εὐχή του καί ἔκλεισε τά μάτια του γιά πάντα».

Πηγή:

http://orthodoxa-biblia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s