Γερμανός Προτεστάντης γνώρισε την Ορθοδοξία μέσω Ασυρμάτου

http://orthodoxyofmyheart.wordpress.com

ORTHODOXY OF MY HEART

Γερμανός Προτεστάντης

γνώρισε την Ορθοδοξία μέσω Ασυρμάτου

Το Σάββατο 8-8-2009 στην Ιερά μονή Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος, μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, ο Γερμανός Dominik Weiel 40 χρονών Γεωλόγος, αποποιήθηκε τον Προτεσταντισμό και προσήλθε στην Ορθοδοξία, παίρνοντας με το Βάπτισμα το όνομα Μιχαήλ.

Ο Μιχαήλ γνώρισε τον Άθωνα και την Ορθοδοξία, με την επικοινωνία που είχε μέσω ασυρμάτου με τον Ραδιοερασιτέχνη αδελφό της Μονής π. Απολλώ SV2ASP/A που ξεκίνησε από το 1991. Ο έμπειρος Γερμανός Ραδιοερασιτέχνης DL5EBE, φοιτητής τότε, όταν άκουσε για πρώτη φορά τον άπειρο Αγιορείτη μοναχό με το ασθενές του σήμα να κάνει κλήση, έσπευσε να επικοινωνήσει μαζί του και να τον βοηθήσει. Αυτό ήταν η πρώτη αφορμή να έλθει στον Άθωνα να γνωρίσει αυτό τον μοναχό και να οργανώσει τον σταθμό. Η επίσκεψή αυτή έγινε σταθμός στην ζωή του. Γνώρισε τον Γέροντα Γρηγόριο, Καθηγούμενο της Μονής και τους αδελφούς, τους αγάπησε και συνέχισε να επισκέπτεται τη Μονή ακολουθώντας το όλο το καθημερινό πρόγραμμα της.

Όταν τελείωσε τις Πανεπιστημιακές του σπουδές τον προσέλαβε μια Γερμανική εταιρία πετρελαιοειδών με δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Για πολλά χρόνια εργάζεται στην Μόσχα και ένεκα τούτου είχε αρκετά χρόνια να επισκεφθεί τον Άθωνα, χωρίς παρόλα αυτά να κόψει την επικοινωνία του. Όλο αυτό το διάστημα πάλευε μέσα του για την αλλαγή του και αποφασισμένος πλέον για το Βάπτισμα πήρε τον δρόμο για τον Άθωνα. Τις ημέρες αυτές συνέπεσε να έχομε πολλές εργασίες στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος. Οι ημέρες περνούσαν και αγωνιούσε για να βαπτιστή. Την Παρασκευή τον ρώτησε πλέον ο Γέροντας, «θέλεις να βαπτιστής»; «Θα ήταν μεγάλη μου χαρά» του απάντησε και αμέσως έλαμψε το πρόσωπό του. Τότε καλέσαμε τον κ. Σταύρο Πωμάκη Αξιωματικό στην Αεροπορία Στρατού, Ραδιοερασιτέχνη, πνευματικό τέκνο της Μονής, ο οποίος αν και ήταν μακριά από το σπίτι του, ολοπρόθυμα δέχθηκε να γίνει ανάδοχος. Σε πολύ λίγο διάστημα όλα ήταν έτοιμα και έτσι το πρωί του Σαββάτου μετά την Θεία Λειτουργία έλαβε το Άγιο Βάπτισμα στο λιμάνι της Μονής εν μέσω όλης της αδελφότητος και των προσκυνητών και πανευτυχής επέστρεψε πλέον στην εργασία του.
Ας ευχηθούμε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης της Μονής μας, του οποίου το όνομα έδωσε ο Γέροντας, να τον στηρίζουν στο δύσκολο δρόμο της ζωής που καθημερινά παλεύει.

Πηγή:

https://www.impantokratoros.gr/11BEBD99.el.aspx

A German Protestant comes to know Orthodoxy through the wireless

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

A German Protestant comes to know

Orthodoxy through the wireless

On Saturday 8-8-2009, at the Holy Monastery of Dohiariou at the Holy Mountain, in an atmosphere of devotion, the German Dominik Weiel 40 years old Geologist, renounced Protestantism and entered Orthodoxy, receiving the baptismal name Michael.

Michael became acquainted with Athos and Orthodoxy through his communication via the wireless with Radio-amateur brother of the Monastery Fr. Apollo SV2ASP/A, who began in 1991. The experienced German Radio-amateur DL5EBE, then as an undergraduate, when he heard for the first time the inexperienced Agiorite monk with a weak signal calling, he communicated with him and offered to help him. This was the first opportunity for him to come to Athos, meet the monk and set up the station. This visit became a landmark in his life. He met the Elder Gregory, Abbot of the Monastery and the brothers, whom he loved and continued to visit to the Monastery, always following its full daily program.

When he completed his University studies he was employed by a German petroleum products company, active throughout the world. For many years now he works in Moscow and because of this it was many years since he had visited Athos. However, despite of this, he did not cease his communication. All this period he struggled within himself on his conversion and finally decided to be baptized, thus he came to Athos. Those days it happened that we had a lot of work in which he took part. The days would pass and he was anxious to be baptized. Finally on Friday the Elder asked him “do you wish to be baptized?’ “It would be my great pleasure” he replied and immediately his face shined. Then we invited Mr. Stavro Pomaki, Officer in the Army Air Force, radio-amateur and spiritual child of the Monastery, who even though he was far from his home, he eagerly agreed to become his godparent. Very shortly later everything was ready, so the morning of Saturday after the Divine Liturgy, he received the holy baptism at the harbor of our Monastery in the presence of the whole brotherhood and pilgrims and finally very happy he returned to his work.

Let us pray that the Archangel Michael, the protector of our Monastery whose name was given by the Elder, support him on the difficult road of his life he struggles daily.

Source:

https://www.impantokratoros.gr/590BD9B9.en.aspx

Ein Deutscher lernt die Orthodoxie per Funk kennen ╰⊰¸¸.•¨* German

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ein Deutscher lernt die Orthodoxie per Funk kennen

Am Samstag, dem 08.08.2009 widersagte der vierzig Jahre alte deutsche Geologe Dominik Weiel im Kloster Dochiariou auf dem Heiligen Berg, in einer Atmosphäre der Ergriffenheit, dem Protestantismus und wurde orthodox; er erhielt den Taufnamen Michael.

Michael lernte den Athos und die Orthodoxie über Funk kennen, durch die Kommunikation mit dem Amateurfunk-Bruder des Klosters, P. Apollo SV2ASPA, der 1991 begann. Als der erfahrene deutsche Amateurfunker DL5EBE, der damals ein Student war, zum erstenmal den unerfahrenen Mönch vom Berg Athos mit einem schwachen Signal rufen hörte, kontaktierte er ihn eilends und bot ihm seine Hilfe an. Das war der erste Anlass zum Berg Athos zu kommen, den Mönch kennenzulernen und die Station zu organisieren. Dieser Besuch wurde zu einem Markstein in seinem Leben. Er lernte Gerontas Gregorios, den Abt des Klosters, und die Brüder kennen, er mochte sie und fuhr fort das Kloster zu besuchen und das ganze tägliche Programm dort mitzuvollziehen.

Als er sein Universitätsstudium beendet hatte, war er bei einer deutschen Öl-Gesellschaft angestellt, die Niederlassungen in der ganzen Welt hat. Viele Jahre arbeitete er in Moskau, infolgedessen waren einige Jahre vergangen, seit er den Athos besucht hatte, ohne jedoch jemals die Verbindung zu verlieren. Während der ganzen Zeit rang er innerlich um seine Konversion, und endlich zur Taufe entschlossen, machte er sich auf den Weg zum Athos. Während dieser Tage hatten wir viele Arbeiten, an denen auch er teilnahm. Die Tage vergingen und er war wegen der Taufe in Sorge. Am Freitag fragte ihn Gerontas endlich: „Möchtest du getauft werden?” „Das wäre mir eine große Freude”, antwortete er sofort, und sein Gesicht leuchtete.
Dann luden wir Herrn Stavros Pomaki, Offizier der Luftwaffe, Amateurfunker und geistliches Kind des Klosters ein, der es, obwohl er weit von zu Hause entfernt war, gerne akkzeptierte der Pate zu werden. In kurzer Zeit war alles vorbereitet, und am Samstagmorgen nach der Heiligen Liturgie empfing Michael, in Anwesenheit der ganzen Bruderschaft und der Pilger, die Heilige Taufe im Hafen des Klosters, und kehrte anschließend überglücklich zu seiner Arbeit zurück.

Bitten wir den Erzengel Michael, den Patron unseres Klosters, dessen Namen Gerontas ihm verlieh, daß er ihn stützen möge auf dem schwierigen Weg des Lebens, auf dem er täglich kämpft.

Quelle:

https://www.impantokratoros.gr/5507E704.de.aspx

Chinese Man Travels Thousands of Miles to be Baptized

http://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

china ffe

baptism

Chinese Man Travels Thousands of Miles to be Baptized

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

Chinese Man Travels Thousands of Miles to be Baptized

Another adult Baptism recently took place on the banks of the Haliacmon River, the longest river contained entirely in Greece, flowing 185 miles through the Greek regions of West Macedonia and Central Macedonia, reports Romfea.

This time the new convert traveled thousands of miles from far away China to be baptized at the humble Monastery of the Virgin Kallipetras, in Veria, in northern Greece. The monastery is a male coenobium, dating back to at least 1100 AD. The name of the monastery is connected with a huge rocky column nearby, known as “Kallipetra.” St. Gregory Palamas is among the many saints who have lived and struggled there.

The former Su, now Constantine, received the gifts of the Holy Spirit with exemplary devotion, fasting, and prayer, on Saturday, September 2, 2017. The Baptism was celebrated by the abbot of the monastery, Archimandrite Palamas, reports inveria.gr.

Three members of his family traveled to Greece together with him.

Η Ορθόδοξη Βάπτιση ενός πρώην Ρωμαιοκαθολικού από τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη της Εύβοιας (+1991)

http://orthodoxyofmyheart.blogspot.com

ORTHODOXY OF MY HEART

Η Ορθόδοξη Βάπτιση ενός πρώην Ρωμαιοκαθολικού

από τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη της Εύβοιας (+1991)

Περίπου το 1990 ένας Ρωμαιοκαθολικός φαρμακοποιός από τον Βόλο, είχε κατηχηθεί και ήθελε να βαπτισθεί Ορθόδοξος, στο Μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ της Εύβοιας, από τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη (+1991), την Πεντηκοστή.

Ολα ήταν έτοιμα και από το Σάββατο είχαν έλθει ο ανάδοχος και ο υποψήφιος προς Bάπτιση. Την Κυριακή και κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μπαίνει ο ανάδοχος στο Ιερό την ώρα που λειτουργούσε ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και του λέει ότι ο υποψήφιος για τη Βάπτιση , ο οποίος παρακαλούσε πολύ καιρό για να βαπτισθεί, πήρε την απόφαση να μη βαπτισθεί και έφυγε, φεύγει για τον Βόλο.

“Μη στενοχωρείσαι, παιδί μου”, του λέει ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, “σε 20 λεπτά, θα είναι εδώ”.

Ο άνθρωπος , είχε φτάσει στον Αγιόκαμπο και είχε βγάλει εισιτήριο για να περάσει απέναντι και την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο καράβι κάτω από την δύναμη της προσευχής του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη και από την Χάρη του Θεού, πράγματι, γύρισε πίσω σε 20 λεπτά με σφοδρή την επιθυμία να βαπτισθεί.

Η απόσταση από τον Αγιόκαμπο στο Μοναστήρι είναι τουλάχιστον πενήντα λεπτά αλλά αυτός χωρίς να τρέχει (και με 200 να πηγαίνεις είναι αδύνατο να φτάσεις σε 20 λεπτά) έφτασε σε 20 λεπτά στο Μοναστήρι.

Εγινε η βάπτιση και έλαμπε ολόκληρος και το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπη —γιατί εκεί έγινε η βάπτιση—, ευωδίαζε επί μία εβδομάδα.

Πηγή:

https://proskynitis.blogspot.com

https://proskynitis.blogspot.com/2019/05/blog-post_31.html

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ