The moving change of a former prostitute in Athens, Greece ╰⊰¸¸.•¨* The Greek Nun Porphyria when she was a taxi driver in Athens helped a prostitute woman to meet God & the Orthodox Faith

http://atheistmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

The moving change of a former prostitute in Athens, Greece

╰⊰¸¸.•¨*

The Greek Nun Porphyria

when she was a taxi driver in Athens helped a prostitute woman

to meet God and the Orthodox Faith

Sister Nun Porphyria (+2015) was born and raised in Piraeus, Athens, Greece. Exercise at times various professions. For ten years (1997-2007) he worked as a taxi driver in Athens and Piraeus. Meet the modern virtuous and inserts Elder Porphyrios (now he is Saint Porphyrios) of books on the life and teachings. This acquaintance brought her closer to Christ and conscious Christian life. With a strong faith and deep love to God has been working His glory and the salvation of others. So the taxi became a modern pulpit, which led many to change life, blessed lesions. In recent years she became a nun with dual purpose: to fight distractions for salvation and to minister to the modern investigational human. Nun Porphyria died in Piraeus (Athens, Greece) on 2015.

The Nun Porphyria, tells us:

“The shift is my night, eleven o’clock in the evening. I driving in the street Piraeus to Square Omonia, the center of Athens. Inside the taxi, as usual, I was talking to my sweet Jesus. Spontaneously I told myself to Christ: “The first man who would I bore signal to stop, I will go him without money, sufficient to bring him near You. Does not stop it until it reached at the streets Piraeus and Continue reading “The moving change of a former prostitute in Athens, Greece ╰⊰¸¸.•¨* The Greek Nun Porphyria when she was a taxi driver in Athens helped a prostitute woman to meet God & the Orthodox Faith”

Video – August 2017: The famous actress Natalia Lionaki from Greece became Nun in Kenya – The Flower of God

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

August 2017: The famous actress Natalia Lionaki from Greece became Nun in Kenya – The Flower of God

Un neamţ Protestant a cunoscut Ortodoxia printr-un aparat de emisie-recepţie ╰⊰¸¸.•¨* Romanian

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Un neamţ Protestant a cunoscut Ortodoxia

printr-un aparat de emisie-recepţie

Sâmbătă 8-08-2009, în Sfânta Mănăstire Dohiariu, în Sfântul Munte Athos, într-o atmosferă plină de umilinţă, neamţul Dominik Weiel, geolog în vârstă de 40 de ani, s-a lepădat de protestantism şi a îmbrăţişat Ortodoxia primind la Botez numele de Mihail.

Mihail a cunoscut Athosul şi Ortodoxia, prin contactul pe care l-a întreţinut prin intermediul unui aparat de emisie-recepţie cu un frate de mănăstire radio-amator, părintele Apollo SV2ASP/A, contact început încă din 1991. Neamţul radio-amator, cu foarte multă experienţă, DL5EBE, student pe atunci, când a auzit pentru prima dată de monahul aghiorit lipsit de experienţă care încerca prin semnalul lui slab să facă legătura, s-a grăbit să comunice cu el şi să-l ajute. Acesta a fost primul motiv de a veni în Athos: a-l cunoaşte pe acest monah şi a organiza staţia. Această vizită însă s-a transformat însă şi într-o staţie pentru viaţa lui. L-a cunoscut pe Gheronda (Bătrânul) Grigorie, Egumenul Mănăstirii şi pe fraţi, i-a iubit şi a continuat să viziteze mănăstirea urmând de fiecare dată îndeaproape întregul ei program zilnic.

Când şi-a terminat studiile universitare l-a contactat o societate germană petrolieră cu activităţi în întreaga lume. Vreme de mulţi ani a lucrat la Moscova şi de acolo a avut ocazia să viziteze Athosul mai mulţi ani la rând, dar simultan ţinea legătura prin undele radio. Toată această perioadă s-a luptat înterior pentru schimbarea sa şi hotărându-se şi pentru Botez, a luat drumul Athosului. Zilele acestea s-a întâmplat să avem multe lucrări la care a a participat şi el. Zilele treceau şi se neliniştea în privinţa Botezului. Vineri, Gheronda l-a întrebat din nou: „Vrei să te botezi?”. „Mare mi-ar fi bucuria!”- i-a răspuns şi imediat chipul i s-a luminat. Atunci l-am chemat pe domnul Stavros Pomakis, ofiţer în Armata Aeriană, radio-amator, fiu duhovnicesc al Mănăstirii, care, chiar dacă era departe de casa sa, a primit din tot sufletul să-i devină naş. În foarte puţin timp, toate erau gata, şi astfel, sâmbătă dimineaţă, după Dumnezeiasca Liturghie a primit Sfântul Botez în portul Mănăstirii, înconjurat de întreaga obşte şi de pelerini şi plin de bucurie s-a întors iarăşi la serviciul său.

Să ne rugăm Arhanghelului Mihail, ocrotitorul Mănăstirii noastre, al cărui nume i l-a dat Gheronda, să-l întărească în drumul dificil al vieţii pe care zilnic îl parcurge.

Source:

https://www.impantokratoros.gr/404B1140.ro.aspx

 

A German Protestant comes to know Orthodoxy through the wireless

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

A German Protestant comes to know

Orthodoxy through the wireless

On Saturday 8-8-2009, at the Holy Monastery of Dohiariou at the Holy Mountain, in an atmosphere of devotion, the German Dominik Weiel 40 years old Geologist, renounced Protestantism and entered Orthodoxy, receiving the baptismal name Michael.

Michael became acquainted with Athos and Orthodoxy through his communication via the wireless with Radio-amateur brother of the Monastery Fr. Apollo SV2ASP/A, who began in 1991. The experienced German Radio-amateur DL5EBE, then as an undergraduate, when he heard for the first time the inexperienced Agiorite monk with a weak signal calling, he communicated with him and offered to help him. This was the first opportunity for him to come to Athos, meet the monk and set up the station. This visit became a landmark in his life. He met the Elder Gregory, Abbot of the Monastery and the brothers, whom he loved and continued to visit to the Monastery, always following its full daily program.

When he completed his University studies he was employed by a German petroleum products company, active throughout the world. For many years now he works in Moscow and because of this it was many years since he had visited Athos. However, despite of this, he did not cease his communication. All this period he struggled within himself on his conversion and finally decided to be baptized, thus he came to Athos. Those days it happened that we had a lot of work in which he took part. The days would pass and he was anxious to be baptized. Finally on Friday the Elder asked him “do you wish to be baptized?’ “It would be my great pleasure” he replied and immediately his face shined. Then we invited Mr. Stavro Pomaki, Officer in the Army Air Force, radio-amateur and spiritual child of the Monastery, who even though he was far from his home, he eagerly agreed to become his godparent. Very shortly later everything was ready, so the morning of Saturday after the Divine Liturgy, he received the holy baptism at the harbor of our Monastery in the presence of the whole brotherhood and pilgrims and finally very happy he returned to his work.

Let us pray that the Archangel Michael, the protector of our Monastery whose name was given by the Elder, support him on the difficult road of his life he struggles daily.

Source:

https://www.impantokratoros.gr/590BD9B9.en.aspx

Ein Deutscher lernt die Orthodoxie per Funk kennen ╰⊰¸¸.•¨* German

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ein Deutscher lernt die Orthodoxie per Funk kennen

Am Samstag, dem 08.08.2009 widersagte der vierzig Jahre alte deutsche Geologe Dominik Weiel im Kloster Dochiariou auf dem Heiligen Berg, in einer Atmosphäre der Ergriffenheit, dem Protestantismus und wurde orthodox; er erhielt den Taufnamen Michael.

Michael lernte den Athos und die Orthodoxie über Funk kennen, durch die Kommunikation mit dem Amateurfunk-Bruder des Klosters, P. Apollo SV2ASPA, der 1991 begann. Als der erfahrene deutsche Amateurfunker DL5EBE, der damals ein Student war, zum erstenmal den unerfahrenen Mönch vom Berg Athos mit einem schwachen Signal rufen hörte, kontaktierte er ihn eilends und bot ihm seine Hilfe an. Das war der erste Anlass zum Berg Athos zu kommen, den Mönch kennenzulernen und die Station zu organisieren. Dieser Besuch wurde zu einem Markstein in seinem Leben. Er lernte Gerontas Gregorios, den Abt des Klosters, und die Brüder kennen, er mochte sie und fuhr fort das Kloster zu besuchen und das ganze tägliche Programm dort mitzuvollziehen.

Als er sein Universitätsstudium beendet hatte, war er bei einer deutschen Öl-Gesellschaft angestellt, die Niederlassungen in der ganzen Welt hat. Viele Jahre arbeitete er in Moskau, infolgedessen waren einige Jahre vergangen, seit er den Athos besucht hatte, ohne jedoch jemals die Verbindung zu verlieren. Während der ganzen Zeit rang er innerlich um seine Konversion, und endlich zur Taufe entschlossen, machte er sich auf den Weg zum Athos. Während dieser Tage hatten wir viele Arbeiten, an denen auch er teilnahm. Die Tage vergingen und er war wegen der Taufe in Sorge. Am Freitag fragte ihn Gerontas endlich: „Möchtest du getauft werden?” „Das wäre mir eine große Freude”, antwortete er sofort, und sein Gesicht leuchtete.
Dann luden wir Herrn Stavros Pomaki, Offizier der Luftwaffe, Amateurfunker und geistliches Kind des Klosters ein, der es, obwohl er weit von zu Hause entfernt war, gerne akkzeptierte der Pate zu werden. In kurzer Zeit war alles vorbereitet, und am Samstagmorgen nach der Heiligen Liturgie empfing Michael, in Anwesenheit der ganzen Bruderschaft und der Pilger, die Heilige Taufe im Hafen des Klosters, und kehrte anschließend überglücklich zu seiner Arbeit zurück.

Bitten wir den Erzengel Michael, den Patron unseres Klosters, dessen Namen Gerontas ihm verlieh, daß er ihn stützen möge auf dem schwierigen Weg des Lebens, auf dem er täglich kämpft.

Quelle:

https://www.impantokratoros.gr/5507E704.de.aspx

Chinese Man Travels Thousands of Miles to be Baptized

http://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

china ffe

baptism

Chinese Man Travels Thousands of Miles to be Baptized

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

Chinese Man Travels Thousands of Miles to be Baptized

Another adult Baptism recently took place on the banks of the Haliacmon River, the longest river contained entirely in Greece, flowing 185 miles through the Greek regions of West Macedonia and Central Macedonia, reports Romfea.

This time the new convert traveled thousands of miles from far away China to be baptized at the humble Monastery of the Virgin Kallipetras, in Veria, in northern Greece. The monastery is a male coenobium, dating back to at least 1100 AD. The name of the monastery is connected with a huge rocky column nearby, known as “Kallipetra.” St. Gregory Palamas is among the many saints who have lived and struggled there.

The former Su, now Constantine, received the gifts of the Holy Spirit with exemplary devotion, fasting, and prayer, on Saturday, September 2, 2017. The Baptism was celebrated by the abbot of the monastery, Archimandrite Palamas, reports inveria.gr.

Three members of his family traveled to Greece together with him.

A very high-ranking European man about Protestantism, Roman-Catholicism & Orthodoxy

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

A very high-ranking European man

about Protestantism, Roman-Catholicism & Orthodoxy

Fr. Athanasios Simonopetritis (from the Monastery of Simonos Petra Monastery, Holy Mount Athos, Greece) says:

Last year came to our monastery a very high-ranking European man. We chatted with cordiality. Eventually, I asked him: “Welcome! Why did you come to us, ordinary monks, you, a famous man, at moment we are not anything great…”.

He replied disarmingly: “Father, you may not be something great, as you say. However, you live in a great space and you have a great treasure, Orthodoxy!”.

I deliberately insisted on the same pace, saying: “What can a so prominent man wait by Orthodoxy?”

In the debate were four or five fathers. He looked into our eyes one by one and said: “Listen Fathers, I will confess you something: Today both ways of expression of Christianity are in intractable, we have been tired with them. Both Roman-Catholicism with legalistic spirit and Protestantism with the hard logic crushed us. We want heart and freedom! These elements are in Orthodoxy. Perhaps you don’t understand. However, we understand very well”

Source:

http://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com

EX 2X2 LETTERS FROM GREECE